Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RANDERS ROKLUB

§ 1 Klubbens navn

 1. Klubbens navn er Randers Roklub, hvilket skal benyttes i alle offentliggørelser og anmeldelser fra klubbens side.
 2. Klubben er stiftet d. 3. juni 1897. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks IdrætsForbund og er som følge heraf også under­kastet deres vedtægter. Klubben har hjemsted i Randers Kommune og er endvidere medlem af Samvirkende Idrætsklubber i Randers. 

§ 2 Klubbens formål

 1. Klubbens formål er udøvelse af roning til gavn for den fysiske udvikling og kammeratskabet. Dog kan generalforsamlingen vedtage eventuelle andre ak­tiviteter med idrætslige formål. 

§ 3 Medlemmer

 1. Som aktive kan optages alle der opfylder Danmarks Idræts-Forbunds betingelser for optagelse. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. For at blive optaget som aktivt medlem, må vedkommende udfylde og underskrive klubbens optagelsesformular. Værges samtykke kræves indtil det fyldte 18. år.
 2. Medlemmets alder pr. 1. januar er afgørende for kontingentstatus resten af året.
    a. Juniorer/Ynglinge:     medlemmer fra 0 år til og med 17 år.
    b. Seniorer:                   medlemmer fra 18 år.                        
    c. Pensionister:             folkepensionister.
    d. Passive.
    e. Vinterbadere
 3. Klubbens både må kun benyttes af aktive medlemmer, der er fyldt 12 år, og som kan svømme 300 meter. Svømmeprøven kan kontrolleres af et af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller en af klubbens instruktøre. Bestyrelsen kan dispensere fra alderskravet.
 4. Medlemmer må ikke være i kontingentrestance til anden klub under Danmarks Idræts-Forbund.
 5. Som passive kan optages alle, der har interesse for rosporten og klubben. Passive medlemmer modtager klubblade/nyhedsmails.
 6. Passive medlemmer kan ikke benytte klubbens bådmateriel og udstyr og er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.
 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 

§ 4 Kontingent m.v.

 1. Ved indmeldelse betales for aktive medlemmer det til enhver tid gældende
 2. Kontingent for passive medlemmer fastsættes generalforsamlingen.
 3. Kontingent for folkepensionister og studerende fastsættes til samme sats, som gælder for ynglinge. Studerende skal indsende dokumentation til kasserer.
 4. Kontingentet for aktive fastsættes på den årlige generalforsamling. Hvor ægtefæller/samlevere samt deres børn under 12 år, står som aktive medlemmer, betales det på generalforsamlingen vedtagne kontingent for familie. Hvor senior og deres børn under 12 år står som aktive medlemmer, betales det på general-for-samlingen fastsatte kontingent for seniorer.
 5. Udenbys medlemmer af DFfR, som midlertidigt tager ophold i byen, kan efter bestyrelsens skøn ro kontingentfrit i klubben som gæster, dog ikke ud over en måned.
 6. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. 

§ 5 Medlemsforpligtelser

 1. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter, der er vedtaget af generalforsamlingen samt reglementer, der er vedtaget af bestyrelsen. Endvidere er medlemmer forpligtet til at overholde vedtægter og reglementer, der er gældende for klubben som medlem af DFfR.
 2. Det er medlemmernes pligt under træning, ved konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben repræsenteres, at udvise sømmelig optræden. Medlemmer må ikke optræde på andre roklubbers konkurrencehold uden først at have indhentet bestyrelsens tilladelse.
 3. Overtrædelse af klubbens vedtægter og reglementer kan medføre eksklusion af klubben. Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen har endvidere ret til at sætte et medlem i karantæne. Et ekskluderet eller karantæneramt medlem kan imidlertid, når medlemmet senest fem dage før generalforsamlingen fremsætter skriftlig begæring herom, forlange spørgsmålet om sin eksklusion eller karantæne forelagt på en generalforsamling. 

§ 6 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender og beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Undtaget herfra er dog §9 om klubbens opløsning.
 2. Generalforsamlingen afgør ved simpel majoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen måtte foreligge. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, som kan fremsættes på næste ordinære generalforsamling. Dog kræves for vedtagelse af nye vedtægter samt ændring af de bestående, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Lovændring og forslag indsendes senest d. 15. januar, så det kan rundsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 3. Medlemmer i restance har ikke stemmeret. Stemmeberettigede på generalfor-samlingen er alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
 4. Stemmeafgivningen kan kun ske personligt og foregå på den måde, dirigenten finder hensigtsmæssig. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dette forlanges af blot ét stemmeberettiget medlem.
 5. Ved valg til bestyrelsen findes i tilfælde af stemmelighed omvalg sted mellem kandidaterne.
 6. Ordinær generalforsamling afholdes senest ultimo februar med følgende dagsorden:
  - Valg af dirigent og referent.
  - Formandens beretning.
  - Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  - Kassereren fremlægger budgetforslag med rammebeløb for hovedaktiviteter til udtalelse.
  - Behandling af indkomne forslag.
  - Valg af formand i ulige år. Valg af kasserer i lige år.
  - Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - Valg af 2 suppleanter.
  - Valg af 2 revisorer.
  - Eventuelt. 
 7. Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, meddelt alle medlemmer skriftligt på mail inden 14 dage før dens afholdelse. Ønsker medlemmerne papirbrev, bedes dette meddelt kassereren.
 8. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning derom med udførlig angivelse af årsagen. Alle ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet samme bestemmelser som de ordinære. 

§ 7 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen leder klubben og skal overvåge, at dens vedtægter og reglementer overholdes. Bestyrelsen skal udarbejde reglementer for aktiviteterne i klubben samt opdatere disse efter behov.
 2. Bestyrelsen, der skal bestå af syv medlemmer, hvoraf to bør være af det modsatte køn, vælger af sin midte næstformand og sekretær. Endvidere har juniorer en plads som observatør.
 3. Bestyrelsen er på valg efter følgende orden:
 • Alle er på valg 2 år efter, de er blevet valgt.
 • Formanden er på valg i ulige år.
 • Kassereren er på valg i lige år.
 • 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

 4.  Bestyrelsesmøde skal afholdes minimum 10 gange om året. Møderne indvarsles skriftligt af sekretæren med mindst otte dages varsel, men i særlige tilfælde kan der afviges herfra. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret, skal der gives gyldigt afbud til sekretæren.
 5.  Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når fire medlemmer samt formanden eller næstformanden er til stede.
 6.  Bestyrelsens beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 7.  Et medlem skal være personlig myndig samt aktivt medlem for at være valgbar til bestyrelsen.
 8.  Bestyrelsens budgetforslag søges udformet, så udgifterne til den daglige drift ikke tærer på klubbens kapital eller på afkastet af klubbens  kapital.

 9.  Bestyrelsen kan med enkeltpersoner eller kredse, som har eget romateriel, aftale en lejeafgift for benyttelse af klubhuset. 

§ 8 Tegning af klubben

 1. Formanden eller i dennes fravær næstformanden tegner klubben. I forbindelse med økonomiske engagementer tegner formanden eller næstformanden sammen med den ansvarlige budget- og regnskabskasserer klubben. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves en generalforsamlingsbeslutning. 

§ 9 Opløsning af klubben

 1. Bestemmelsen om klubbens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for en opløsning, før denne kan finde sted. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes med 14 dages varsel pr. anbefalet brev til en ny generalforsamling, hvor bestemmelse om opløsning kan tages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Eventuelt tiloversblevet beløb indsættes i bank eller sparekasse og tilskrives renter. Beløbet skal i givet fald danne basis for en eventuel ny roklub i Randers. Er der ikke inden for 10 år opstået mulighed for roning i Randers, tilfalder det til den tid stående beløb idrætskredse i Randers, der får tilskud efter hovedområde 2 (idrætskredse) i Randers, og banken/sparekassen retter henvendelse til SIKR om fordeling af midlerne.                                                                         

  

Vedtaget på generalforsamlingen i 1973.

Senest revideret på generalforsamlingen i 2015.